Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Školní psycholog

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Školní psycholožka - ŠABLONY II

Na SŠIEŘ v Rožnově pod Radhoštěm působí v rámci projektu „Šablony II“ , které jsou financovány z Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky, školní psycholog PhDr. Mgr. Andrea Bernátková Vraštilová.

Cíl aktivity:

Cílem aktivy je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory (Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Zajištění personální podpory vyrovnává šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy. „Šablony II“ mají přispět k  naplňování priorit a cílů školy, což je i posílení školního poradenského pracoviště o pozici školního psychologa.

Zaměření projektu – personální podpora – školní psycholog SŠ

Projekt je zaměřen na poskytování poradenských služeb včetně včasné diagnostiky a intervence v oblasti rizikového chování, na přístupy k řešení neprospěchu, záškoláctví, šikany a agresivního chování. Zvláštní pozornost je věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt napomáhá komunikaci mezi rodinou a školou.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu studentům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školního poradenského pracoviště školy: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm, Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a z ročního plánu činnosti školního psychologa.

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení

Chceme žákům a učitelům nabídnout možnost obrátit se v případě školních i osobních problémů na odborníka. Kdo chce vyhledat tuto službu, může bez jakýchkoliv obav kontaktovat přímo školní psycholožku PhDr. Mgr. Andreu Bernátkovou:

 • e-mail: andrea.bernatkova@roznovskastredni.cz
 • Telefon do pracovny - Svazarmovská 1508, dv. č. 201 (budova pod bazénem, v prvním patře, první dveře nalevo od schodiště): 571 752 368
 • Mobilní telefon:  602 738 738

O změnách budete průběžně informováni na stránkách školy.

Konzultační hodiny

Po   07.30 - 14.00   18.00 - 20.00 (pro žáky ubytované na DM)
Út   13.00 - 14.00  
St   07.30 - 14.00  
Čt   13.00 - 14.00  
  07.00 - 11.00  


Po telefonické domluvě, emailem či osobně je možné se na konzultaci domluvit kdykoliv i mimo konzultační hodiny. Krizová intervence okamžitě.
Veškeré změny hodin z důvodů práce se třídami, školení apod. budou zveřejněny zde a na dveřích pracovny.
Psycholožka není oprávněna omluvit žáka z hodiny, to smí pouze třídní učitel či rodič (zákonný zástupce).

V Rožnově p.R. 1.9.2019 PhDr. Mgr. Andrea Bernátková Vraštilová

 

S čím je možné se na školní psycholožku obrátit?

STÁHNOUT 

Návštěva psychologa není projevem slabosti, ale naopak důkazem toho, že se nebojím zhodnotit reálně svůj aktuální stav. Je to projev odhodlání tento stav nebo problém řešit a pracovat na sobě.

Úkolem psychologa není určit, zda jsem „normální“, nebo nejsem, zda je můj problém dost důležitý, nebo je to prkotina…, ale je tu proto, aby mi pomohl situaci či problém řešit.

Psycholog zde není pouze pro ty, kteří neumí řešit své problémy. Je tu pro ty, kteří se chtějí poradit, hledají podporu, chtějí se na situaci podívat pod jiným úhlem pohledu, nebo třeba jen potřebují, aby je někdo vyslechl…a pak mohou řešit své problémy snáze, lépe, nebo jinak.

Psycholog tu není jen pro ty, co mají nějaký „problém“. Je tu také pro ty, co na sobě nebo svých vztazích chtějí něco zlepšit, posílit, nebo třeba jen o tomto popřemýšlet…

Obecně lze říci, že školní psycholog vykonává na škole činnost diagnostickou, konzultační a poradenskou. Tyto činnosti jsou orientovány na práci s pedagogickým sborem, s jednotlivými učiteli, s třídními učiteli, s žákovskými kolektivy, s jednotlivými žáky a s jejich rodiči.

Pracuje jak s aktuálními problémy, tak s problémy, které trvají delší dobu, a především pracuje prostřednictvím preventivních aktivit – na prevenci negativních jevů (záškoláctví, neprospěch, šikana, závislosti apod.).

Oficiální vymezení standardních činností psychologa na škole najdete ZDE .

S čím konkrétně můžete například přijít…

Žáci

Učení, prospěch

 • pokud máte problémy s učením, chcete se učit lépe, ale nevíte jak…
 • zhoršujete se, nejste tak úspěšní, jak byste chtěli, a moc nevíte co s tím…
 • nevíte, jak se učit, nemůžete se soustředit, máte potíže se zapamatováním…
 • máte trému, strach ze zkoušení či písemek a chcete se toho zbavit…
 • chcete pokračovat ve studiu (na maturitním oboru, VOŠ, VŠ) a nejste si jisti svými možnostmi nebo tím, na jaký obor se vydat…

Vztahy ve škole, ve třídě, s učiteli

 • necítíte se dobře ve třídě, štve vás atmosféra ve třídě a vztahy se spolužáky..
 • máte problémy se spolužáky, nevycházíte s nimi…
 • máte problémy s učitelem, nevycházíte spolu, vázne komunikace…
 • dostali jste se do problémů v souvislosti se svým chováním a nevíte, jak z toho ven…

Osobní

 • potkala vás nějaká nepříjemná nebo i bolestná situace či zkušenost, kvůli které se necítíte dobře, nemůžete se z ní dostat apod. (rozchod, rozvod rodičů, onemocnění, úmrtí blízkého…)…
 • dostali jste se do problémů v souvislosti s alkoholem, drogami, neovládáte jejich užívání, cítíte, že jste závislí, apod. a chtěli byste poradit…
 • máte jakékoli jiné osobní problémy, které byste chtěli probrat, nebo se kterými byste chtěli pomoci (vztahy, problémy v rodině, sebedůvěra, stres, úzkost, deprese apod..)

Rodiče (zákonní zástupci)

Rodiče se na mě mohou obrátit, pokud chtějí konzultovat otázky výchovy a vzdělávání svých dětí, a to konkrétně například tyto:

 • otázky vhodného vedení dítěte, kázeňských opatření apod.
 • výchovné obtíže a problémy
 • výukové problémy dítěte a případné možnosti podpory dítěte
 • podpoření, zvýšení potenciálu (možností, schopností, nadání) dítěte
 • osobnostní zvláštnosti dítěte, komunikace v období dospívání apod.
 • rodinné problémy, které mohou mít vliv na školní život dítěte a které chcete konzultovat (nebo jen někomu říci).

Učitelé

Rovněž učitelé mají možnost se mnou spolupracovat a konzultovat vzdělávací a výchovné otázky týkající se žáků, ale také jejich vlastní práci.

 • výukové problémy žáků, strategie, možnosti podpory při studiu
 • možnosti rozvoje potenciálu žáků v rámci studia
 • výchovné problémy žáků, komunikace a vztahy se žáky
 • atmosféra ve třídě, možnosti spolupráce na jejím zlepšení
 • prevence, ale i řešení již vzniklých negativních jevů ve škole (záškoláctví, šikana, apod.)
 • metodické konzultace a podpora vlastní práce, práce se syndromem vyhoření apod.

Konzultace jsou samozřejmě důvěrné, já sama jsem vázána mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů.

S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Služby školního psychologa jsou bezplatné.

 

Co se děje právě nyní

Naší poslední velkou akcí byly ADAPTAČNÍ POBYTY žáků prvních ročníků.

Kontakty na odborníky mimo školu

Žáci a jejich rodiče mají poměrně široké možnosti, kam obrátit, pokud:

 1. z jakéhokoliv důvodu nemohou nebo nechtějí zajít za školním psychologem
 2. nebo pokud potřebují takovou formy pomoci, kterou nemůže školní psycholog nabídnout (např. dlouhodobou psychoterapii; diagnostiku, kterou nemá školní psycholog k dispozici; pomoc se specifickým problémem, se kterým má jiný odborník širší zkušenosti; požadavek posudku od psychologa; léčbu psychofarmaky, atd.).

Pokud si nejste jisti, která forma pomoci je pro Vás nejlepší, obraťte se na školního psychologa nebo Pedagogicko-psychologickou poradnu, kde Vám mohou přímo doporučit DALŠÍ ODBORNÍKY .

Učení nemusí být mučení

ČLÁNEK  s několika tipy pro efektivní učení.

 

Kariérové poradenství

Článek o PORADENSTVÍ  k volbě povolání či výběru vysoké školy, užitečné tipy a odkazy pro budoucí absolventy SŠ a SOU.

 

Cigarety a tabák

KRÁTKÝ ČLÁNEK  obsahuje odkaz na dotazníky o závislosti na tabáku a cigaretách a také několik tipů a užitečných odkazů pro ty, kdo chtějí přestat kouřit.

 

Alkohol

Krátký článek obsahuje INFORMACE O ALKOHOLU , o jeho záporech, o závislosti na alkoholu včetně odkazů na dotazníky k testu závislosti.

Pokud máte problémy s alkoholem a chcete je zvládnout, můžete vyhledat PRVNÍ POMOC nebo se inspirovat SVÉPOMOCNOU PŘÍRUČKOU  odborníka na závislosti Dr. Nešpora – čtivé a velmi užitečné.

 

Drogy

Vše o drogách a jejich škodlivých účincích naleznete ZDE.

Marihuana - je nebo není problém?

KRÁTKÁ PREZENTACE .

Dotazník o závislosti na drogách

Pokud máte pochybnosti, VYZKOUŠEJTE .

Potýkáte se se závislostí na droze?

Vyhledejte pomoc viz Kontakty na odborníky mimo školu nebo níže uvedené webové odkazy.

Internetové odkazy (informace, kontakty, rady, zajímavosti)

Můžu být závislý na internetu a co s tím?

KRÁTKÁ PREZENTACE s tipy a odkazy na pomoc.

 

Šikana

Přečtěte si ČLÁNEK O ŠIKANĚ A KYBERŠIKANĚ .

17. 09. 2018 15:36:00 | Milada Chamillová