Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

PŘIJÍMACÍ POHOVORY Z ČESKÉHO JAZYKA

PŘIJÍMACÍ POHOVORY Z ČESKÉHO JAZYKA

Přijímací pohovory pro uchazeče o vzdělávání-cizince se budou konat v pátek dne 12. 4. 2024 a v pondělí dne 15. 4. 2024 od 11:00 hodin. Témata pohovoru a další podrobnosti najdete v příloze tohoto článku.

Sytém ověření komunikativních znalostí českého jazyka – nahrazení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka pro cizince

 

Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 ve znění pozdějších předpisů. Jednotné přijímací zkoušky pro přijetí jsou povinné pro žáky, kteří se již vzdělávali v české základní škole. Ti musí splnit didaktický test z matematiky a také didaktický test z českého jazyka.

Odpuštění zkoušky z ČJL je podle školského zákona (§ 20, odst. 4) možné pouze pro žáky, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky. Uchazeč-cizinec, který absolvoval základní vzdělání na zahraniční škole a na české škole ještě vůbec nestudoval, může písemně požádat vedení školy o prominutí písemné zkoušky z českého jazyka.

V přijímacím řízení uchazeč skládá přijímací zkoušku formou jednotných testů pouze z matematiky. Znalost českého jazyka se u těchto žáků ověřuje ústním pohovorem.

 

Ověření znalosti českého jazyka

Struktura ústního pohovoru je plně v kompetenci ředitele školy. Úroveň znalosti českého jazyka ověřuje na Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm, Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm, tříčlenná komise ve složení: učitel českého jazyka jako předseda komise, učitel českého jazyka jako přísedící a zástupce ředitelky školy.

Smyslem ústního pohovoru je ověření úrovně mluveného projevu a komunikační znalosti jazyka, které jsou výchozím předpokladem pro zvládnutí čtyřletého maturitního studia. 

Témata přijímacího pohovoru najdete v příloze článku.

 

Přiložené soubory

22. 03. 2024 10:01:00 | Petr Fuchs