Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

OBOR 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

OBOR 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Denní studium

Dvouletý obor poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů SOU.

Příprava ve studijním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

  • ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti,
  • komunikoval s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování,
  • využíval svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru,
  • vyjadřoval se v mateřském jazyce věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně,
  • dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů, včetně elektronických médií,
  • používal cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace ve společenském i pracovním životě,
  • uměl využívat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích,
  • uměl chránit své zdraví a věděl, jak si počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech.

Po ukončení studia je absolvent připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.

Absolvent může pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole.

Dálkové studium

Tříletý obor dálkového studia Podnikání poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů.

Výuka probíhá formou konzultací, které se konají vždy jednou za 14 dní.

Po ukončení studia je absolvent připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.

Absolvent může pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole.

 

Videoprezentace oboru:

 

 

Přiložené soubory

26. 09. 2018 14:18:00 | Karla Macurová