Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Informace o škole zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme následující informace:

  1. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm je zřízena jako příspěvková organizace Zlínským krajem se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati 21 zřizovací listinou č. j. 1140/2001/ŠK ze dne 12. 9. 2001, včetně přílohy č. 1 a dodatku č. 1 ke Zřizovací listině č. j. KUZL 237/2004/ŠK ze dne 14. 4. 2004, dodatku č. 2 ze dne 31. 8. 2005, dodatku č. 3 ze dne 21. 6. 2006, dodatku č. 4 ze dne 17. 6. 2009, dodatku č. 5 ze dne 16. 12. 2009, dodateku č. 6 ze dne 19.12.2012 a dodatku č. 7 ze dne 10.12.2014. Sídlem je ulice Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Předmět činnosti je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Statutárním orgánem je ředitel, jmenovaný zřizovatelem.


   Identifikační údaje:


   Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
   Školní 1610
   756 61 Rožnov pod Radhoštěm

   telefon: 571 752 311
   e-mail: info@roznovskastredni.cz
   web: https://www.roznovskastredni.cz

   ID datové schránky: mtjwisz
   IČ: 00843474
   DIČ: CZ00843474
   Zápis do rejstříku škol: od 1.9.1996
   IZO: 000843474
   RED IZO: 600018156
   OKEČ: 802200
   Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
   č.ú. 4002636801/0100
   SWIFT: KOMBCZPP
   IBAN: CZ2601000000004002636801

  2. Organizační struktura příspěvkové organizace je součástí „Organizačního řádu SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm“ a je k nahlédnutí na sekretariátu ředitele.

   Informace, žádosti, stížnost, předložení návrhu, podnětu či jiné dožádání lze podat ústně nebo písemně na sekretariátu ředitele školy.

  3. Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve lhůtě do 15 dnů (přijímací řízení do 3 dnů) u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.
  4. Při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů, včetně příslušných lhůt, se příspěvková organizace řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (§ 4 až 7). Požadované informace se občanům poskytnou do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti.


   Zde naleznete NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ souvisejících se vzděláváním.

  5. Přehled nejdůležitějších předpisů v oblasti školství, podle nichž příspěvková organizace jedná a rozhoduje:
   • zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
   • zákon č. 562/2004 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
   • zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   • vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
   • vyhláška č. 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/91 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů
   • nařízení vlády č. 689/2004 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
   • vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
   • vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů
   • vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
   • vyhláška č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů
   • vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
   • nařízení vlády č. 75/2005 Sb.o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovní, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
   • vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
   • vyhláška č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
   • vyhláška č. 223/2005 o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
   • vyhláška č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
   • vyhláška č. 364/2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů
   • základní předpisy k hospodaření a vedení účetnictví PO:
    zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
    vyhláška č. 410/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

PŘEHLED ŠKOLSKÝCH PŘEDPISŮ

DOKUMENTY MŠMT

 1. Informace jsou poskytovány zdarma, v případě vyžádání písemného dokumentu je služba kopírování zpoplatněna.
 2. S výroční zprávou o činnosti školy a výroční zprávou o hospodaření se může veřejnost seznámit na našich WWW STRÁNKÁCH.
07. 09. 2016 10:53:00 | Jan Pilčík