Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Ochrana osobních údajů

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

  • přijímací řízení do prvního ročníku,
  • zajištění středního vzdělávání,
  • zajištění odborného výcviku, učební a odborné praxe.

Informace o zpracování osobních údajů

- Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

- Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

- Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

- Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

- Máte právo:

  • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

- Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

- Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jan Koleček

adresa: Školní 1610, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

tel.: 571 752 344

e-mail: oou@roznovskastredni.cz

09. 05. 2018 08:19:00 | Jan Koleček