Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Pokyny k nástupu žáků do školy od 1. 9. 2021, testování žáků

Pro více informací rozkliknetě tuto aktualitu.

Pokyny k nástupu žáků do školy od 1. 9. 2021, testování žáků

Pravidla vychází z Mimořádného opatření č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN ze dne 20. 8. 2021. Úplné znění Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-osobni-pritomnost-deti-a-zaku-na-vzdelavani-nebo-pri-poskytovani-skolskych-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf (mzcr.cz).

Obecná pravidla:

 1. Při prvním vstupu žáků do školy nebude vyžadován žádný doklad o bezinfekčnosti, nejsou stanovena žádná plošná opatření regulující vstup žáků do školy. Žáci s nasazenými rouškami (povinné ve společných prostorách) odejdou do svých tříd, kde budou ihned otestováni.
 2. Žáci jsou povinni dodržovat všechna preventivní opatření bránící šíření COVID 19 – pravidla sociálního odstupu, základní hygienická pravidla.
 3. Vstup třetích osob do školy je omezen jen na nezbytné případy a po dobu nezbytně nutnou.
 4. Všechny osoby vstupující do budovy školy jsou povinny mít nasazenou ochranu dýchacích cest odpovídající aktuálnímu nařízení MZd mimo uvedené výjimky.
 5. Vstup do budov školy je umožněn pouze osobám, které nevykazují příznaky virového onemocnění.

 

Screeningové testování:

 1. Screeningové testování všech žáků proběhne v termínech 1., 6. a 9. 9. 2021 metodou neinvazivních antigenních testů dodaných centrálně MŠMT.
 2. Žáci mohou k testování samoodběrem použít vlastní donesené testy, které jsou k tomuto účelu schváleny Ministerstvem zdravotnictví.
 3. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 4. Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole atd.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
 5. Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 6. Pokud žák odmítne screeningové testování a nedoloží odpovídající náhradní potvrzení a současně odmítne dodržování podmínek nastavených MZd pro přítomnost žáka ve škole (např. stálé nošení ochrany dýchacích cest po celou dobu přítomnosti žáka ve škole), popř. se na něho nevztahují platné výjimky MZd, nebude tomuto žákovi po dobu screeningového testování umožněn vstup do školy. Takto vzniklá absence není automaticky omluvena. Škola nemá povinnost tomuto žákovi zajistit distanční formu vzdělávání.

 

Pravidla pro výuku:

 1. Žák má povinnost se účastnit prezenčního vzdělávání.
 2. Prezenční výuka se řídí stálým rozvrhem. Dodržení homogenity skupin není podmínkou.
 3. Pro prezenční formu vzdělávání platí standardní ustanovení školního řádu.
 4. Během výuky neplatí povinnost mít nasazenou ochranu dýchacích cest mimo stanovené výjimky uvedené v MO č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN ze dne 20. 8. 2021.
 5. Nadále platí povinnosti žáka dle § 22 školského zákona a platného školního řádu (přítomnost na vyučování, omlouvání nepřítomnosti, plnění zadaných úkolů atd.).

 

Školní stravování:

1. Žáci se při odběru stravy řídí aktuálním rozpisem. Platí zákaz manipulace s nábytkem jídelny.
2. Maximální počet strávníků u jednoho stolu je stanoven na 4. Maximální počet strávníků v jednom okamžiku nesmí přesáhnout maximální kapacitu školní jídelny.
3. Odběr stravy se neřídí zásadou dodržování homogenity skupin.
4. Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.

V případě dotazů na podmínky stravování prosím kontaktujte přímo vedoucí školní jídelny paní Janu Šmajstrlovou (571 752 340, jana.smajstrlova@roznovskastredni.cz).

 

Domov mládeže

 1. Ubytovací zařízení školy je možné využívat pouze v rámci prezenční formy vzdělávání.
 2. Žáci, kteří přijedou na DM v úterý večer, budou otestováni a bude jim o tomto úkonu vydáno potvrzení. Tím se prokážou na druhý den ve škole, aby se nemuseli testovat 2x. Příjezd na DM je možný v úterý 31. 8. 2021 od 17 hodin.
 3. Ubytovaní žáci jsou povinní dodržovat veškerá aktuální nařízení MZd.

 

V Rožnově p/R, 27. 8. 2021
Mgr. Miroslav Trefil
Ředitel školy

 

27. 08. 2021 15:54:00 | Jan Koleček