Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Změny a termíny konání letošních maturitních zkoušek

Více informací se dozvíte v příloze této aktuality.

Informace pro žáky – další změny v konání maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 Výňatek z Opatření obecné povahy MŠMT ke konání MZ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje:

  1. Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
  2. Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud prospěl ze všech povinných předmětů.
  3. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. 6. 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky do 31. 3. 2021 (v tom případě, pokud žák uspěje, může konat MZ v řádném jarním termínu).

 

Důležité změny:

Didaktické testy se konají ve dnech 24. – 26. května 2021 (viz jednotné zkušební schéma v přiložených dokumentech). Nadále platí, že písemné práce z ČJL a cizího jazyka se nekonají.

Profilová část maturitní zkoušky

Rušíme původní stanovené termíny ústních zkoušek (17.-21.5., 24.-28.5.).

Nové termíny jsou následující:

  • IT4A, IT4C - od 1. 6. 2021 do 4.6.2021
  • IT4B, ME4, PO2 - od 7.6. 2021 do 11. 6. 2021

 

Žáci nemusí konat ústní zkoušku z ČJL a ústní zkoušku z cizího jazyka (známka se stanoví dle výsledků didaktického testu). Žák může tuto zkoušku konat, pokud tuto informaci do 30. 4. 2021 písemně sdělí řediteli školy.

 

Mgr. Miroslav Trefil

Přiložené soubory

28. 05. 2021 11:29:00 | Jan Koleček