Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

Ochrana osobních údajů

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843474 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

V rámci zajišťování svých činností dané zákonem provádí příspěvková organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

  • přijímací řízení do prvního ročníku,
  • zajištění středního vzdělávání,
  • zajištění maturních zkoušek,
  • zajištění odborného výcviku, učební a odborné praxe,
  • zajištění stravování,
  • zajištění ubytování.

 

SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm zpracovává a zveřejňuje v rámci prezentace činností a úspěchů školy na svých oficiálních webových stránkách osobní údaje žáků, zaměstnanců a návštěvníků v rozsahu jména, příjmení, titulu, třídy, fotografie a audiovizuálních záznamů. Osobní údaje jsou zveřejňovány na základě oprávněného zájmu organizace.

Dále SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm zpracovává osobní údaje, v rozsahu pořizování vizuálního záznamu osob v prostorách školy za účelem ochrany majetku. Záznamy jsou pořizovány lokálním kamerovým systémem a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu organizace.

 

Informace o zpracování osobních údajů

- Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. a), c), f) - zpracování na základě udělení souhlasů, zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností a zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů organizace.

- Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

- Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

- Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

- Máte právo:

  • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

- Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

- Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jan Koleček

adresa: Školní 1610, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

tel.: 571 752 344

e-mail: oou@roznovskastredni.cz

09. 05. 2018 08:19:00 | Jan Koleček