Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Sdružení rodičů

Název: Sdružení rodičů při SŠIEŘ Rožnov p.R.
Adresa: Školní 1610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
DIČ: 404-640401325
Číslo účtu: hotovost pokladny
Členská schůze: Nejvyšší orgán sdružení.
Členská schůze šk. roku je výroční a koná se nejpozději do 20. listopadu.
Výbor sdružení: Řídí činnost sdružení v období mezi členskými schůzemi a je oprávněn jednat jménem sdružení. Výbor volí na své první schůzi předsedu, místopředsedu a hospodáře.

Cíl sdružení:

  • Prosazovat zájmy žáků, jejich rodičů a veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.
  • Podílet se spolu se školou na koordinaci výchovného působení rodiny a školy.
  • Pomáhat škole v plnění jejích úkolů v oblasti výchovné, materiální a finanční.

Uvítáme váš finanční příspěvek na podporu aktivit žáků a zaměstnanců školy, který můžete poskytnout do pokladny sdružení v hotovosti prostřednictvím svého syna/dcery.

Podmínky čerpání finančního příspěvku - finanční příspěvek je vyplácen na základě schváleného rozpočtu pro školní rok za těchto podmínek:

  1. Předložení písemné žádosti o finanční příspěvek.
  2. Předložení originálu dokladu prokazujícího výdaj.
  3. Prokázání účelnosti výdaje.
  4. V případě žádosti o příspěvek na exkurzi, kurzy, divadlo apod. doložení seznamu zúčastněných žáků.
  5. Příspěvek mimo rozpočet projednat předem s předsedou nebo hospodářem sdružení.
  6. Při vyplacení příspěvku na třídu se zohlední podíl vybraného příspěvku do sdružení od žadatele.

Také velmi rádi přivítáme nové členy výboru, kteří mají zájem pracovat ve výboru sdružení.

Případné další informace vám poskytne

Ing. Anna Zejdová, tel. 571 752 315
předseda sdružení

 

Přiložené soubory

25. 08. 2016 12:12:00 | Anna Zejdová