Vypnout zobrazení pro mobilní zařízení

Rychlé volbyVyhledávání

Vypnout grafiku

KRITÉRIA PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY - ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

KRITÉRIA PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY - ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY SE SKLÁDÁ

 • Ze zkoušky z českého jazyka a literatury ve formě didaktického testu v délce trvání 85 minut.
 • Ze zkoušky z cizího jazyka ve formě didaktického testu v délce trvání 100 minut, z toho 40 minut je poslechová část a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti nebo ze zkoušky z matematiky ve formě didaktického testu v délce trvání 120 minut.

Možné je i nepovinná zkouška z matematiky rozšiřující ve formě didaktického testu z matematiky rozšiřující v délce trvání 150 minut.

MŠMT stanovilo termín zkoušek na období od 2. května 2024 do 6. května 2024.

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY SE SKLÁDÁ

 • Ze zkoušky z českého jazyka a literatury (písemná práce a ústní zkoušení).
 • Ze zkoušky z cizího jazyka (písemná práce a ústní zkoušení).
 • Z teoretické zkoušky z odborných předmětů - TZOP (ústní zkouška).
 • Z maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí – ZOP (obhajoba práce).

 

ZE ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Písemná práce z českého jazyka a literatury:

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví nejméně 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák jedno zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas; v případě stejného zadání písemné práce pro více oborů vzdělání téže školy konají ve stejný den a čas písemnou práci žáci těchto oborů.

Termín konání písemné práce z českého jazyka a literatury je dne 18. dubna 2024.

Kritéria a způsob hodnocení písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury najdete v podrobném dokumentu.

 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury:

Probíhá formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Délka přípravy na ústní část maturitní zkoušky je 15 minut, čas zkoušení při ústní zkoušce je maximálně 15 minut. Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určí ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem daného oboru vzdělání maturitní seznam nejméně 60  literárních děl. 

Ředitel školy stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Z maturitního seznamu literárních děl  žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy; nejnižší počet literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 29 března 2024, pro jarní zkušební období a do 28. června 2024, pro podzimní zkušební období.

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do data uvedeného výše vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání.

 

ZE ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA

Písemná práce z cizího jazyka:

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 70 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví nejméně 3 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si po zahájení zkoušky jedno zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.

Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy. Písemnou práci konají žáci ve stejný den a čas.

Termín konání písemné práce z anglického jazyka je dne 19. dubna 2024.

Kritéria a způsob hodnocení písemné práce a ústní zkoušky z cizího jazyka najdete v podrobném dokumentu.

 

Ústní zkouška z cizího jazyka:

Probíhá formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Délka přípravy na ústní část maturitní zkoušky je 15 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut.

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání.  Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jedno téma. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

 

ZE ZKOUŠKY Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Z teoretické zkoušky z odborných předmětů (TZOP)

Teoretická zkouška z odborných předmětů (TZOP) probíhá formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Délka přípravy na ústní zkoušku je 15 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut. Zkouška bude hodnocena klasifikační stupnicí 1 až 5. Žáci si vylosují jedno z minimálně 20 témat, která pokrývají oblasti odborného vzdělávání v průběhu studia.

Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

 

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (zkouška z odborných předmětů - ZOP)

Zkouška z odborných předmětů (ZOP) formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí v délce 15 minut. Délka přípravy je nejméně 5 minut.

Podrobnosti k maturitní práci a její obhajobě jsou přiloženy v samostatném dokumentu v příloze článku.

Z něho vybíráme pasáže související s hodnocením práce:

O výsledné známce z maturitní práce žáka rozhodne maturitní komise po obhajobě práce s přihlédnutím k posudkům vedoucího a oponenta práce a k obhajobě žáka.

Kritéria hodnocení maturitní práce: 

Vedoucí práce bude vycházet z těchto dílčích kritérií:

 • oblast výrobku 50 % tvoří kritéria: úplnost, obtížnost, zpracování, invence, funkčnost,
 • dokumentace 45 % tvoří kritéria: formální stránka, obsahová stránka,
 • konzultace 5 % tvoří kritéria: dodržování termínů, průběžná orientace v problematice.

  

Oponent práce nehodnotí průběh konzultací a bude vycházet z těchto dílčích kritérií:

 • oblast výrobku 50 % tvoří kritéria: úplnost, obtížnost, zpracování, invence, funkčnost,
 • dokumentace 50 % tvoří kritéria: formální stránka, obsahová stránka,

 

Hodnocení dokumentace:

1. Formální část – tvoří 30 % podíl na celkovém hodnocení

a) velikost písma, řádkování, zarovnání do bloku, číslování stran

b) dodržení citace zdrojů uvedených v textu práce a použité literatury

c) správné použití příloh, grafická podoba práce, dodržení řazení listů

d) jestliže není dodržen minimální rozsah práce, tj. 20 stran vlastního textu, hodnotí zpravidla maturitní zkušební komise práci stupněm „nedostatečný“. Ve výjimečných případech, jestliže se skutečný rozsah práce blíží minimálnímu stanovenému rozsahu, může maturitní zkušební komise práci hodnotit jiným stupněm, nicméně při klasifikaci vždy přihlédne ke skutečnosti, že nebyl dodržen minimální stanovený rozsah práce.

e) klasifikačním stupněm „nedostatečný“ bude maturitní práce hodnocena vždy, jestliže bude zjištěno, že žák není autorem práce či její části, tj. zpravidla, že se jedná o opsanou práci nebo část jiného autora, aniž by byly řádně uvedeny citace.

 

2. Obsahová část – stěžejní část – tvoří 50 % podíl na celkovém hodnocení

a) dodržení zadaného tématu, cíle práce

b) dodržení rozsahu, obsahu, logické rozčlenění

c) originalita, vlastní myšlenka

d) využití vhodných zdrojů, aktuálnost

e) odborná správnost

 

3. Jazyková část – tvoří 10 % podíl na celkovém hodnocení

a) gramatická, interpunkční, stylistická správnost

 

4. Celkový dojem – tvoří 10 % podíl na celkovém hodnocení

a) přehlednost, logická návaznost 

 

Dokumentace k maturitní práci mohou být před hodnocením kontrolovány v systému pro odhalování plagiátů, např. na http://odevzdej.cz.

Pokud žák v termínu neodevzdá některou část finální maturitní práce podle předepsaných pokynů a instrukcí vedoucího práce, pak se na práci hledí jako na neodevzdanou - a tudíž není možné přistoupit k její obhajobě.

Žák se posuzuje, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.

V případě, že je práce odevzdána, ale při následném hodnocení se zjistí, že některá část práce (podle hodnocených oblastí a podoblastí) zjevně pozbývá kvalit a náležitostí maturitní práce nebo nebyla-li splněna podstatná část vytyčených cílů, hodnotitel práce (vedoucí nebo oponent) navrhnou hodnocení 5 - nedostatečný - což nebrání následné obhajobě maturitní práce.

Posudek vedoucího práce i oponenta musí obsahovat slovní hodnocení maturitní práce v adekvátním rozsahu a navrženou známku.

Žák má právo znát dílčí hodnocení vedoucího a oponenta práce již minimálně 14 dnů před termínem obhajoby své maturitní práce. Výsledné hodnocení (výslednou známku) se žák dozví v den konání obhajoby maturitní práce.

 

ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydané školským poradenským zařízením obsahuje uvedení kategorie a skupiny podle přílohy č.2 k vyhlášce č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn a doplnění. Doporučení je platné nejdéle 2 roky od data vydání.

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění. Uzpůsobení zadání písemných prací a pracovních listů pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky zajistí škola. Uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek společné části maturitní zkoušky se přiměřeně uplatní i pro uzpůsobení podmínek pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Doporučení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou k maturitní zkoušce. Doporučení je zároveň evidováno v anonymizované podobě v informačním systému Centra. Doporučení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny žáků podle druhu znevýhodnění, návrh úprav podmínek a způsobu konání maturitní zkoušky, dále výčet kompenzačních pomůcek a doporučení rozsahu a formy případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení.

Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z doporučení vyplývá, že znevýhodnění trvá k termínu odevzdání přihlášky déle než jeden rok. V případech, kdy znevýhodnění s výjimkou žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se specifickými poruchami učení zařazených do kategorie a skupiny SPUO-1 trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní zkoušky, uzpůsobí podmínky pro konání maturitní zkoušky ředitel školy v dohodě s daným školským poradenským zařízením.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy, zadání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou nebo speciálně pedagogickou asistenci a přepis řešení zkoušek do záznamových archů v souladu s doporučením. Ředitel školy prokazatelně seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky nebo části zkoušky maturitní zkoušky. V případech uvedených v odstavci 4 větě druhé tak učiní bez zbytečného odkladu. Ředitel školy seznámí v dostatečném předstihu členy zkušební maturitní komise, komisaře a zadavatele o podmínkách s podmínkami konání maturitní zkoušky žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek.

Ředitel školy přiděluje asistenta nebo tlumočníka žákovi po předchozím projednání jeho přidělení s žákem, popřípadě s jeho zákonným zástupcem.

 

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE MZ JARO 2024:

Termín podání přihlášky k maturitní zkoušce MZ JARO 2024 je stanovený nejpozději do 30. listopadu 2023.

Přiložené soubory

15. 09. 2023 12:16:00 | Petr Fuchs